Kallelse till extra föreningsstämma, 27 april med anledning av frågor om fiberutbyggnad

Kallelse till extra föreningsstämma

Datum:          Lördagen den 27 april 2019

Tid:                Kl 09.00

Plats:             Vid bryggorna, Logarn Västerviken

 

Medlemmar i Logarn Västervikens samfällighetsförening kallas till extra föreningsstämma efter begäran från medlemmar.

 

Ärendet rör avtal och återställande mm till följd av kanalisation för fiber och syftet är att få svar på frågor och förmedla budskap.

 

Dagordning

 

 

  1. Mötets öppnande

 

  1. Val av mötesordförande

 

  1. Val av protokollförare

 

  1. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst

 

  1. Godkännande av dagordning

 

  1. Val av justerare tillika rösträknare

 

  1. Fastställande av röstlängd

 

  1. Avtal och återställande mm till följd av kanalisation för fiber. Se bilaga 1

 

  1. Plats där protokoll för föreningsstämman anslås, hemsida och anslagstavla

 

  1. Extra föreningsstämma avslutas

 

 

Välkommen!

Styrelsen