Kommunalt VA – info

Information 2016-07-04

Claes Björkstedt och Per Gadde fick årsmötets uppdrag att föra en dialog med Strängnäs kommun om kommunal vatten- och avloppsanslutning av Logarns Västervik. Samma information gäller också för områdena Logarn och Kråkvilan.

Kommunfullmäktige i Strängnäs kommun har i beslut 25 januari 2016, se http://bit.ly/29qKJWV , reviderat planen för utbyggnad av det kommunala vatten- och avloppsnätet (nedan kallat VA) i s k omvandlingsområden. Områdena Logarn Västervik och Kråkvilan (Logarn torde trots rubriceringen också omfattas) har prioriterats som nummer fyra av 28 prioriterade områden och tidsmässigt ligga straxt efter 2021.

I år (2016) kommer kommunen att genomföra en förstudie av vilka alternativa lösningar som kan finnas för vårt område. Såvitt vi erfarit är ett inte osannolikt alternativ att ledningarna dras från Märsön och samordnas med Enköpings kommuns utbyggnad.

En sannolik kommunal VA-anslutning bör beaktas om samfälligheten eller enskild fastighetsägare överväger investeringar på det nuvarande vatten- och avloppsnätet inkluderande infiltrationsbäddar.

Claes och Per kommer att fortsätta dialogen med kommunen och så fort vi har någon väsentlig information kommer vi att lägga ut denna här.

Information 2017-04-21

På Strängnäs kommuns uppdrag genomför Ramböll AB en förstudie som syftar till att se över olika tekniska lösningar av va-frågan. Förstudien börjar gå mot sitt slut. Fortfarande synes det mest realistiska vara att områdets kommande kommunala va driftas från Enköping genom ett samarbete mellan kommunerna. Exakt tidsplan kan ännu inte fastställas men kvar gäller att Logarns Västervik ligger som nr 4 i prioritetsordning. Vi fortsätter att följa denna fråga och rapporterar så fort vi vet något.

Claes Björkstedt och Per Gadde