Dagordning Årstämma 2019

Årsstämma 2019

Logarn Västervikens Samfällighetsförening

Datum:          Den 18 maj 2019

Tid:                Kl 10.00

Plats:             Aspö bygdegård

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande
 3. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
 4. Val av protokollförare
 5. Godkännande av dagordning
 6. Val av justerare tillika rösträknare
 7. Fastställande av röstlängd (och presentation av eventuella fullmakter)
 8. Styrelsens redovisning av årets verksamhet och resultat
 9. Presentation av revisionsberättelsen
 10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Information från styrelsen: Status kommunalt vatten och avlopp
 12. Inkomna motioner: Sjövatten Mastvägen, Kanalisation av fiber
 13. Val av styrelse
 14. Val av revisorer
 15. Val av valberedning
 16. Plats där protokoll för årsstämman anslås: Anslagstavlan samt hemsidan
 17. Övriga frågor
 18. Stämman avslutas