Verksamhetsberättelse för Logarns Västerviks samfällighetsförening 2019

Sammanfattning

2019 har varit ett lugnt år i samfälligheten, och liksom tidigare år kan vi konstatera att ett gemensamt ansvarstagande för området är en framgångsfaktor.

Verksamhetsåret har inte inneburit några stora investeringar eller omfattande underhåll. Arbetet har bedrivits enligt planering och allmänna reparationer och underhåll anses vara normala (pumphus, vägar mm). Ekonomin är fortsatt god, och förutsättningarna för att klara eventuella kommande investeringar och underhåll är goda.

Underhåll av gemensamma ytor

Två städdagar har genomförts under vår och höst. Då har vi med gemensamma krafter bland annat rensat sly, fyllt på grus på vägen ned mot båtuppläggningsplatsen samt på vägen ned mot badplatsen. Höstens städdag visade även prov på vad vi kan åstadkomma tillsammans på ganska kort tid med en kraftsamlande insats vid avloppsbädden.

Vårstäddagen 2019 närvarade ca 24 st fastigheter, på höststäddagen 2019 närvarade 17 st fastigheter.

Under året har en vägskylt satts upp i kurvan i början på Mastvägen för ökad säkerhet i samband med bilkörning.

Vatten och avlopp, VA

Under våren genomförde kommunen en inspektion av vatten och avlopp och konstaterade behov av att rensa vid bädden för ökad livslängd. Vid höstens städdag kunde vi med gemensamma krafter rensa på bädden och på så sätt göra en besparing för samfälligheten.

Mindre och framförallt löpande underhåll av pumphuset har genomförts under året, och vi kan även detta år anse att kostnaderna ligger på normala nivåer.

Det finns i dagsläget fortfarande inte något besked om eventuell tidpunkt för installation av kommunalt vatten och avlopp.

Liksom tidigare år är vår vattengrupp en framgångsfaktor för att säkra god tillgång till vatten i området samt att vi som bor i området fortsätter att ta ansvar för att använda vatten och avlopp med fokus på hållbarhet.

Grävarbete i samfällighetens vägar

Arbetet med installation av fiber är vid utgången av 2019 inte ännu avslutat. Slutbesiktning har därför ännu inte skett och garantiperioden om fem år har inte börjat gälla. Det har dessvärre medfört en försenad tillgång till fiber hos några boende. Samtidigt kan vi konstatera att vägarna utsatts för ytterligare period av test och vägarna visar fortfarande på fortsatt stabilitet vilket är glädjande.

Styrelsen, Logarn Västervikens samfällighetsförening 2020-04-28

Åsa Höglund Ålund, ordförande; Karin Arveryd, kassör; Robert Nilsson, sekreterare; Dan Andersson, ledamot; Markus Kauppi, ledamot; Hamdi Sarac, suppleant; Johan Berggren, suppleant