Välkommen till årsstämma 2020 Logarns Västerviks samfällighetsförening

Datum:          Lördagen den 29 augusti 2020

Tid:                Kl 10.00

Plats:             Vid ängen (där vi brukar elda vid städdagar)

 

För att kunna säkerställa efterlevnad av myndigheternas rekommendationer och föreskrifter genomförs årsstämman utomhus. Det finns tillgång till sittplats och tak/tält. Om möjligt deltar endast en medlem per fastighet. Medtag kläder efter väder.

I april gjordes ett utskick av verksamhets- och revisionsberättelse mm för 2019, därav att dessa handlingar inte bifogas denna kallelse. Du som vill ta del av dem på nytt – välkommen att kontakta styrelsen eller kika på hemsidan.

 

Dagordning

 

 1. Mötets öppnande
 1. Val av mötesordförande
 1. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
 1. Val av protokollförare
 1. Godkännande av dagordning
 1. Val av justerare tillika rösträknare
 1. Fastställande av röstlängd (och presentation av eventuella fullmakter)
 1. Styrelsens redovisning av årets (2019) verksamhet och resultat
 1. Presentation av revisionsberättelsen
 1. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
 1. Förslag från styrelsen: ny årsavgift, se bilaga.
 1. Inkomna motioner: inga inkomna motioner
 1. Val av styrelse, se bifogat förslag
 1. Val av revisorer
 1. Val av valberedning
 1. Plats där protokoll för årsstämman anslås: Anslagstavlan samt hemsidan
 1. Övriga frågor
 1. Stämman avslutas