Vattengruppen

Vattengruppen består av frivilliga ur föreningen. Gruppen sköter det löpande underhållet av föreningens vatten och avloppsanläggning.

Vattengruppens arbetsuppgifter är:

  • Kontroll i pumphuset var 14:e dag och vid behov påfyllning av syreaktivator (kaliumpermanganat).
  • Tankrengöring en gång per år i oktober.
  • Kontroll och eventuell tömning av fettklumpar i brunnarna för nivåpumparna på Mastvägen och Spantvägen under städdagarna.
  • Renspolning och motionering av dricksvattenventiler på obebyggda tomter.
  • Dricksvattenprover två gånger per år.

 Kontaktuppgifter  till medlemmar i vattengruppen finns uppsatta på pumphuset.

En gång om året rengörs och desinficeras vattenreservoaren samtidigt som ledningssystemet spolas ur. I pumphuset finns utrustning som minskar järnhalten i vattnet samtidigt som vattnet filtreras. Vattnet kloreras ej. Vattnets kvalitet kontrolleras regelbundet av kommunen. Resultatet av provtagningarna anslås på pumphusets anslagstavla.

Medlemmarna i gruppen har nyckel till pumphuset och försöker om möjligt avhjälpa enklare driftsavbrott.

Om vattnet tar slut eller den röda varningslampan på pumphuset lyser, försök då kontakta vattengruppens medlemmar. Telefonlista finns på anslagstavlan vid pumphuset.