Info från styrelsemöte den 14 oktober 2018

Styrelsen sammanträdde den 14 oktober. Kort info i urval till medlemmar efter mötet enligt följande:

Det är viktigt att de som framför fordon inom området visar hänsyn till omgivningen och inte utsätter andra för fara. Styrelsen vill uppmana alla att hålla nere hastigheten inom området. Ett farthinder har omplacerats till korsningen mellan Spantvägen och Kölvägen i syfte att öka trafiksäkerheten.

Vattengruppen har fått en ny medlem i from av Klas Skoglund som ersätter Oskar Lindqvist.

Grus för halkbekämpning har beställts av styrelsen. Gruset återfinns invid brevlådorna och får nyttjas till halkbekämpning inom området.

Nästa styrelsemöte är planerat till den 26 januari 2019.