Medlemsinformation

Medlemsinformation Logarns Västerviks Samfällighetsförening

Denna information riktar sig till alla medlemmar i Västervikens Samfällighetsförening. Här finns information om vårt område och några saker att tänka på för dig som bor i området avseende båtplatser, dricksvatten, avlopp, allmänna ytor mm i syfte att bidra till allas trivsel i området.

Vatten och avlopp

I samfälligheten finns en gemensam vatten- och avloppsanläggning i form av bland annat en egen brunn som försörjer oss på dricksvatten. Se kortfattad fakta längre ned.

För att fortsätta säkra god tillgång på vatten och en hållbar vatten- och avloppsanläggning finns det några saker att tänka på:

Dricksvatten

  • Kom ihåg att stänga av kranar när vattnet inte används, särskilt trädgårdslangar. Den vanligaste orsaken till problem med vattenförsörjningen är trädgårdsslangar som går sönder. En vattenslang som springer läck tömmer vattentanken fort med följden att hela området blir utan vatten
  • Behöver du fylla upp med större mängder vatten, t ex en poolanläggning, vänd dig till kommunen. Vår dricksvattenanläggning möjliggör tyvärr inte detta av kapacitetsskäl.
  • Bevattning av gräsmattor med dricksvatten är ej möjligt av kapacitetsskäl.

Avloppsvatten

  • Spola inte ned fett/olja eller giftiga ämnen i avloppet som t ex glykol, lacknafta mm. Avloppsanläggningen kan inte hantera fett som spolas ned och leder till stopp i systemet för alla boende.
  • Tömning av större mängder vatten, från t ex poolanläggning sker direkt ut i närmaste dike.
  • Toalettavlopp får inte anslutas till samfällighetens avloppsanläggning. Boende i området ansvarar själva för att toalettavlopp finns, i form av t ex mulltoa.

Fakta om dricksvattenanläggning:  Vattenförsörjningen på området sker genom en egen djupborrad brunn som kontrolleras regelbundet. Vattnet renas genom tillsats av kaliumpermanganat och filtrering genom ett sandfilter för att sedan lagras i en tank.

Fakta om avloppsanläggning:  I samfälligheten ingår hantering av gråvatten genom slamavskiljning i tre brunnar och sedan genom infiltration i en infiltrationsbädd där en biologisk nedbrytning av avloppsvattnet sker. Kommunalt vatten och avlopp planeras först efter 2021 enligt Strängnäs kommun.  Till anläggningen hör också två pumpbrunnar för distribution av gråvattnet till slamavskiljarna.

Vill du veta mer eller har frågor – kontakta Vattengruppen, se kontaktuppgifter längre ned.

Allmänna ytor

I området finns omfattande allmänna ytor tillgängliga för oss alla i form av naturområden, badplats, båtområde mm.

Naturområden

En stor del av de allmänna ytorna utgörs av naturområden och vi arbetar efter att fortsätta kombinera naturens mångfald med en plats för oss som bor här att trivas i. Bland annat har vi tillsammans med en naturvårdsexpert gått igenom området för att få råd om vad som är karaktäristiskt och värt att tänka på i just vårt område.

Inom föreningen finns därför en naturvårdsgrupp. Den vänder du dig till om du vill ta ner träd eller göra andra förändringar på de allmänna ytorna. Naturvårdsgruppens uppdrag är att se till hela områdets bästa och vill förstås tillmötesgå de önskemål som finns på bästa sätt.

I anslutning till din tomt finns diken. Som fastighetsägare ansvarar du för att röja och hålla efter i diken som angränsar till din tomt. Vatten som blir stående i dikena riskerar att försvaga vägarna.

Båtplatser

Varje fastighet har tillgång till en namngiven båtplats som disponeras fritt av fastighetsägaren. Nyttjanderätten till båtplats följer med vid eventuellt ägarbyte.

Sjösättning och upptagning

Ramp för sjösättning och upptagning av båt disponeras fritt av fastighetsägarna. Årligen anordnas gemensamma upp- i läggningsdagar i samband med städdagarna.

Båtuppläggningsplats
Båtuppläggningsplatsen disponeras fritt av fastighetsägarna för uppställning av båt och båtvagnar för förvaring. All sådan uppställning sker på ägarens eget ansvar. Märk gärna din båt med ditt namn/motsvarande, för att underlätta kontakt om behov uppstår, t ex om något händer med den uppställda båten.

Gästplatser
Tre gästplatser finns för gästande båtar i vår hamn. Gästplatser är försedda med skylt.

StyrelsenHar du frågor eller önskemål –  välkommen att kontakta någon i styrelsen.

Åsa Höglund Ålund (ordf)                        072-010 3187                             Vattengruppen

Marie Skoglund (kassör)                         070-742 56 50                            Mauritz Kauppi           070-634 83 91

Robert Nilsson (sekreterare)                   0152-107 72                               Markus Kauppi            070-620 62 79

Markus Kauppi                                           070-620 62 79                            Oskar Lindqvist            070-740 01 60

Dan Andersson                                           076-807 66 71                            Bengt Eriksson             070-550 20 21

Bo Ekstrand                                               073-027 13 17                            Dan Andersson            076-807 66 71

Hamdi Sarac                                               073-908 83 39

Claes Rignell                                               073-844 77 00                            Naturvårdsgruppen

Mauritz Kauppi            070-634 83 91

Tomas Höglund           076-517 44 42