Ledningsröjning V.10-22

Information från Vattenfall

För att trygga säkerheten på kraftledningarna 0,4-20kV kommer underhållsröjning i ledningsgator att pågå mellan V.10-22, 2017.

All högväxande vegetation i skogsgatan kommer att avverkas, även farliga kantträd utanför ledningsgatan kan avverkas. I trädgårdar tas hänsyn till prydnadsbuskar, fruktträd mm, men om drift- eller personsäkerheten kan ifrågasättas kommer även dessa att beskäras. Fällda träd och buskar tillhör markägaren.

OBS! Har ni jordkabel så berörs ni inte av detta, ej heller om Ni fått uppgift om att nätet skall kablifieras.