Kallelse årsstämma 2018

Datum och tid: Lördagen den 19 maj 2018 kl 10:00

Plats: Aspö Bygdegård

Dagordning

1. Mötets öppnande

2. Val av mötesordförande

3. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst

4. Val av protokollförare

5. Godkännande av dagordning

6. Val av justerare tillika rösträknare

7. Fastställande av röstlängd (och presentation av eventuella fullmakter)

8. Styrelsens redovisning av årets verksamhet och resultat

9. Presentation av revisionsberättelsen

10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

11. GDPR

12. Framställan från styrelsen:

a. Information om att etablera bastugrupp
b. Förslag om ersättning för vattengruppens arbete
c. Brevlådorna

13. Inkomna motioner

14. Val av styrelse

15. Val av revisorer

16. Val av valberedning

17. Plats där protokoll för årsstämman anslås: Anslagstavlan samt hemsidan

18. Övriga frågor

19. Stämman avslutas