Båtplatser

Logarns Västerviks Samfällighet – Bestämmelser för hamn- och båtuppläggningsplats

 

Båtplatser
Varje fastighet har en nyttjanderätt till namngiven båtplats.  Båtplatsen  disponeras fritt av fastighetsägaren. Om båtplatsen nyttjas av någon annan än fastighetsägaren eller dennes familjemedlem, bör detta meddelas styrelsen. Nyttjanderätten till båtplats följer med vid eventuellt ägarbyte.

Styrelsen har ingen möjlighet att upprätta en byteskö för båtplatser. Båtplatsbyte görs genom frivilliga överenskommelser mellan fastighetsägarna. Eventuella byten skall meddelas styrelsen, gärna skriftligt, så att båtplatsregistret hålls aktuell.


Förtöjning
förtöjning

Förtöjning av båtar skall utföras enligt försäkringsbolagens rekommendationer. Se t.ex. rekommendationer från Försäkringsbolaget Atlantica:  http://www.atlantica.se/Documents/Atlantica/bilder_i_text/Sguide%20fortojning.pdf

Större båtar än vad platserna är dimensionerade för, får ej förtöjas.

Varje fastighetsägare håller själv med boj inklusive förankringsdon alternativt med Y-bommar till sin båtplats och ansvarar själv för dessa.

Det är inte tillåtet att borra eller skära ut material i bryggornas trävirke i avsikt att få plats med kätting eller liknande. Låsanordningar till båten får anbringas i brygga.

Om du har Y-bom:
fortojningybom

Förtöj endast mot Y-bommarnas förtöjningsöglor. Förtöj båten så att den med sträckta linor (förtöjningsfjädrarna fortfarande i vila) ligger ca 40 cm från bryggan. Rekommenderat utrymme mellan Y-bom och båt är minst 15 cm.

Vid montering och demontering av bom ska minsta möjliga åverkan göras på brygga.
OBS! Bommar längs betongbryggans yttersida skall vara bortmonterade vintertid. 

Om du har akterboj:
förtöjningboj

Infästningen för bojförankringen bör besiktigas och eventuellt bytas före och efter varje användningssäsong. Förtöjningen mot bojen bör sträckas så att flytbojen hålls ner och linorna är sträckta. Två linor mot bojen skall i V-tecken vara förtöjda mot båten. Förtöj mot bryggan enligt skissen nedan.


Gästplatser

Tre gästplatser finns för gästande båtar i vår hamn. Gästplatser är försedda med skylt. Förtöjningstiden är maximalt fyra dygn. Längre förtöjningstid kan godkännas av styrelsen.


Sjösättning och upptagning
Ramp för sjösättning och upptagning av båt disponeras fritt av fastighetsägarna. Styrelsen ansvarar inte för upptagning eller sjösättning, men anordnar årligen gemensamma upp- och iläggningsdagar.

Båtuppläggningsplats
Båtuppläggningsplatsen disponeras fritt av fastighetsägarna för uppställning av båt och båtvagnar för förvaring. All sådan uppställning sker på ägarens eget ansvar.

Alla uppställda båtar och vagnar bör märkas med fastighetens adress eller fastighetsägarens namn/telefonnummer. Utan märkning blir det svårt att underrätta berörda båtägare om något händer med den uppställda båten.

Det är önskvärt att båtuppläggningsplatsen hålls fri från bråte, övergivna båtar, kärror och liknande. Styrelsen kan besluta om bortforsling av dessa om ingen ägare ger sig tillkänna.

Stölder mm
Det ligger i allas intresse att vi gemensamt tar ett bevakningsansvar över hamn och båtuppläggningsplats och på lämpligt sätt ingriper om något händer eller om man misstänker stöld eller stöldförsök. Styrelsen bör i sådant fall snarast underrättas.

 

Styrelsen för Logarn Västerviks Samfällighetsförening