Information om kommunal vatten- och avloppsanslutning

Claes Björkstedt och Per Gadde fick 2016 uppdrag att föra en dialog med Strängnäs kommun om kommunal vatten- och avloppsanslutning av Logarns Västervik. Samma information gäller också för områdena Logarn och Kråkvilan.

2018-04-09

Inför årsmötet har vi inhämtat den senaste informationen från Strängnäs kommun om den kommande va-utbyggnaden i vårt område. Som framgår av nedanstående är troligen utbyggnadsplanen framflyttad. Kommunen skriver:

Byggstart för VA-utbyggnaden till Logarn Västervik är inte tidssatt ännu. Området ligger på fjärde plats i SEVABs VA-utbyggnadsplan. Vi kan dock konstatera att det område som ligger på tur efter Djupvik-Storudden dvs Kalkudden-Edsala kommer igång mest troligt under 2019. Detta innebär mest troligt en förskjutning av den tidplan som vi kommunicerar på SEVABs hemsida:http://www.sevab.com/privat/vatten-avlopp/pagaende-och-planerade-utbyggnader/

Vi är i slutfasen av den förstudie som vi gör tillsammans med Enköping kommun där vi utreder en framtida tekniska lösning med gemensam drift. Tanken är att vi under året kommer ta ett inriktningsbeslut inom SEVAB gällande framtida VA-försörjning.

Claes Björkstedt                         Per Gadde