Grävarbete Logarns Västervik 2018/19 – information till samfällighetens medlemmar

Grävarbete Logarns Västervik 2018/19 – information till samfällighetens medlemmar

 

Under 2018 påbörjades ett arbete med att installera fiber hos de boende som valt att anta ett sådant erbjudande. För att installation ska kunna ske behöver leverantören genomföra grävarbeten i samfällighetens mark och lägga ned ledningar/fiber och således få tillgång till samfällighetens mark.

Information om avtal, vägar och status i arbetet:

 • Samfälligheten har genom styrelsen tecknat avtal med Skanova. Skanova, eller deras underentreprenör, utför grävarbete i samfällighetens område för iläggning av ledningar/fiber.
 • Avtalet, som är ett av Skanova framtaget standardavtal, ombesörjer bland annat att återställande av vägar ska ske och innehåller även en garantiperiod om fem år, efter att slutbesiktning skett.
 • Leverantören dokumenterar arbetet både före, under och efter arbetet, samt vilka material som används för att återställa vägarna.
 • Arbetet är i skrivande stund inte slutfört, det innebär att vägarna inte är att betrakta som återställda. Det pågår t ex fortfarande arbete i samfälligheten med att installera fiber.
 • Arbetet med att installera fiber ingår i ett större projekt som även omfattar andra samfälligheter och områden.
 • I det fall samfälligheten/enskilda boende upptäcker brister i vägarna under arbetet ingår att leverantören åtgärdar detta.
 • Slutbesiktning sker efter att arbetet avslutats under 2019.
 • Vid slutbesiktning deltar representanter från leverantör samt samfälligheten. Och oberoende besiktningsman.

Löpande arbete och åtgärder framåt:

 • Kontakt med leverantör i samband med att leverantören utför grävarbete i området.
 • Bevakning på att leverantören åtgärdar identifierar brister, sker löpande.
 • I samband med att medlemmar i samfälligheten framför synpunkter och brister sker genomgångar av vägar skett där brister sammanställts. Styrelsen har även på nytt granskat avtal.
 • Genomgång av vägar inför slutbesiktning.
 • Genomförande av slutbesiktning efter arbetets slutförande. Datum fastställs efter att arbetet avslutats och samfälligheten kallar till slutbesiktning.

För ytterligare frågor eller funderingar – välkommen att höra av dig!

Styrelsen , den 31 mars 2019