Årsstämma 2017

Datum och tid: 20 maj 2017 kl. 10.00 – Strangebrew beer (Botholm 2, Aspö)

Webbsida för vägbeskrivning: www.strangebrew.beer

Dagordning

1. Mötets öppnande:

2. Val av mötesordförande:

3. Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst:

4. Val av protokollförare:

5. Godkännande av dagordningen:

6. Val av justerare tillika rösträknare:

7. Fastställande av röstlängd (och presentation av eventuella fullmakter): (Genom närvarolista)

8. Styrelsens redovisning av årets verksamhet och resultat:

9. Presentation av revisionsberättelsen:

10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen:

11. Fastställande av årsavgift för kommande period: Förslag från styrelsen, se årssammanställning

i ny underhålls- och förnyelseplan.

12. Framställan från styrelsen:

– Slaghacka för ängar.

– Belysning på nya betongbryggan.

13. lnkomna motioner:

14. Ersättning till styrelsemedlemmar:

15. Val av styrelse:

16. Val av revisorer:

17. Val av valberedning:

18. Plats där stämmoprotokoll anslås: Anslagstavlan samt hemsidan

19. Övriga frågor:

20. Stämman avslutas

 

Årsstämma 2017

Revisionsberättelse 2017