Kallelse årsstämma 2016

Logarns Västerviks Samfällighetsförening
Datum och tid: 29 maj 2016 kl. 10.00 – Aspö hembygdsgård
Dagordning
1. Mötets öppnande:
2. Val av mötesordförande:
3. Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst:
4. Val av protokollförare:
5. Godkännande av dagordningen:
6. Val av justerare tillika rösträknare:
7. Fastställande av röstlängd (och presentation av eventuella fullmakter): (Genom närvarolista)
8. Styrelsens redovisning av årets verksamhet och resultat:
9. Presentation av revisionsberättelsen:
10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen:
11. Fastställande av årsavgift för kommande period: Förslag från styrelsen, se årssammanställning i ny underhålls- och förnyelseplan.
12. Framställan från styrelsen: Förslag om upphandling och finansiering av träbryggan, information/ bilagor finns för nedladdning på hemsidan.
13. Fastställande av kvarvarande medel för betongbryggan.
– Flytta medel till brygga 2.
– Flytta till övrig fondering.
– Återbetalning till medlemmar.
14. Framställan från styrelsen: Behov av muddring vid bryggorna.
15. lnkomna motioner:
16. Ersättning till styrelsemedlemmar:
17. Val av styrelse:
18. Val av revisorer:
19. Val av valberedning:
20. Plats där stämmoprotokoll anslås: Anslagstavlan samt hemsidan
21. Övriga frågor:
22. Stämman avslutas

 

Kallelse Årsstämma 2016

Revisionsberättelse År 2015

Årsredovisning 2015 Mars 2016

Underhålls- och förnyelseplan 2016

Betongteknisk undersökning av flytbrygga – bilaga 1

Kostnadskalkyl-bilaga 2

Anbud- bilaga 3